PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE

 

SŁONECZNY DOMEK
MAŁEGO ODKRYWCY

23-26.09.2020 FOTEL

Uniwersalne, rozśpiewane historie, pomysłowe monodramy o fascynujących przygodach, przedstawienia pełne niezwykłych dźwięków i działających na wyobraźni kolorów – to wszystko czeka przedszkolaków tegorocznego Festiwalu FOTEL, który będzie miał formę online.

22.09.2020 POWITANIE JESIENI

Poszukamy w lesie pierwszych oznak jesieni. Czekają na nas zabawy, prace plastyczne i rozmowy na temat złotej polskiej jesieni.

18.09.2020 FESTYN

Tego dnia obchodzimy Dzień Przedszkolaka połączony z urodzinami Przedszkola. Z tej okazji będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, m.in. tort, popcorn, gry i zabawy, dyskoteka, duże i małe bańki mydlane, kolorowe włosy i tatuaże, malowanie paznokci. Będzie się działo!

15.09.2020 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

Słyszeliście o Dniu Kropki? Jeśli wydaje się Wam, że to kolejne wymyślone, nowomodne i nieciekawe święto – jesteście w błędzie!  Mała kropka potrafi przynieść wielkie zmiany! Będzie się działo. Koniec. I kropka!
Prosimy, aby dzieci miały element kropki (ubranie, narysowane kropki, piegi itp.).

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców na spotkanie organizacyjne.

Harmonogram dla poszczególnych grup:
Żabki – 07.09.2020, godzina 16.00
Rybki – 08.09.2020, godzina 16.00
Słoneczka – 09.09.2020, godzina 16.00
Motylki – 10.09.2020, godzina 16.00
Zerówka- Motylki – 11.09.2020, godzina 16.00

WAKACJE

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim pracownikom przedszkola dziękuję za cały rok solidnej pracy i wielkie serce. Rodzicom za zaangażowanie i obecność w naszej rodzinie przedszkolnej. Dzieciom za nieskończone pokłady energii i radość z pozyskiwania wiedzy.
Wszystkim przedszkolakom, rodzicom oraz pracownikom przedszkola, życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów, uśmiechu, bezpiecznych wakacji, wielkiej przygody, realizacji marzeń i planów.
Kochani, ładujcie baterie tak, aby z nową energią wejść w kolejny rok szkolny. Wracajcie pełni sił i zapału do dalszej pracy, nauki i zabawy.

Dominika Knyszyńska
Dyrektor Przedszkola
Słoneczny Domek Małego Odkrywcy

Deklaracja chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19

DEKLARACJA  rodziców

 

…………………………………………………………………… / ………………………………
     Imię i nazwisko dziecka                                                                         Grupa

Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od dnia ……………………. r.?  

Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe

TAK NIE

 

Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko i każdego opiekuna minimum 4 m2, przy ustalaniu kolejności przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa TAK NIE
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*    
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:    
a)  w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    
b)  w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    
c)  handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria TAK NIE
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)
   
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo    

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców    

 

 1. ……………………………………….

 

 1. ……………………………………….

             Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

Zasady funkcjonowania Przedszkola Słoneczny Domek Małego Odkrywcy w Rotmance w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19

 • 1.
 1. „Zasady funkcjonowania Przedszkola Słoneczny Domek Małego Odkrywcy w Rotmance w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 6 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
 2. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.
 3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Słoneczny Domek Małego Odkrywcy w Rotmance, niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
 4. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada dyrektor Przedszkola Słoneczny Domek Małego Odkrywcy w Rotmance.
 • 2.
  1. W okresie ogłoszonej epidemii przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
  2. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12,  przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2na 1 dziecko i każdego opiekuna.
  3. W szczególnych przypadkach liczba dzieci w grupie może być zwiększona o 2 dzieci.
  4. W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba dzieci może być mniejsza.
 • 3.
 1. W przedszkolu wydziela się strefy dostępne dla rodziców i osób trzecich, w częściach wspólnych placówki, oznaczone żółto-czarną taśmą.
 2. Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola, jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.
 3. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych zasadach.  
 4. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.
 5. Rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola, obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych.  
 6. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do dyrektora przedszkola, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 • 4.
  1. Dyrektor przedszkola zapewnia:
 • sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
  z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
  w przedszkolu; 
 • dozowniki płynu do dezynfekcji rąk – przed wejściem do budynku, na korytarzach przy drzwiach do sal zajęć oraz w miejscu przygotowywania posiłków,
 • środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne rękawiczki
  i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i dostawcami; 
 • plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem; 
 • pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki lub przyłbicę, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 
 • pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 
 1. Dyrektor w szczególności: 
 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami; 
 • dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować; 
 • komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci; 
 • kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia
  u dziecka choroby COVID-19; 
 • informuje powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 
 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 
 • zapewnia organizację pracy przedszkola, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości stali opiekunowie. 
 • 5.
 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 
  • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
  • kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 
  • dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 
  • informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci; 
  • zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 
  • przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;
  • stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
 1. Pomoce nauczyciela oraz woźne oddziałowe w szczególności:
 • myją i/lub dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 
 • myją i/lub dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie); 
 • myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
 • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 
 • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej; 
 • myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, zanim będzie z nich chciało skorzystać kolejne dziecko / raz na 2 godziny,
 • ustawiają leżaki do odpoczynku z zachowaniem co najmniej 2 m odległości od siebie; 
 • przestrzegają zasady, że każde dziecko ma swój leżak; 
 • dezynfekują leżaki po każdorazowym użyciu;
 • utrzymują porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola;
 • dezynfekują klamkę przy furtce wejściowej i poręcze przy schodach prowadzących do wejścia głównego, każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób;
 • nadzorują stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki);
 • monitorują stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci w strefie dla nich przeznaczonej;
 • utrzymują w czystości i dezynfekują na koniec każdego dnia sprzęty i urządzenia na placu zabaw,
 • wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania; 
 • wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.
 1. Nauczyciele w szczególności:  
 • monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 
 • wyjaśniają dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu oraz cel ich wprowadzenia;
 • monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;
 • dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, organizują dzieciom pokaz właściwego mycia rąk; 
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 
 • prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach; 
 • przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni i korytarzy;
 • dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw; 
 • nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi;
 • sprawdzają czy leżaki do odpoczynku ustawione są w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie; 
 • w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m.
 • 6.
  1. Do przedszkola przyprowadzane jest dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Nie przyprowadza się do przedszkola dziecka, jeżeli w miejscu zamieszkania dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  3. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osobę zdrową.
  4. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji. 
  5. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika.
  6. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – czekają oni przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika przedszkola, z zachowaniem odstępu co najmniej 2 metry od innego rodzica z dzieckiem, oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę. 
  7. Rodzic wchodzi z dzieckiem do wyznaczonej wspólnej strefy, przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi przedszkola, pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni i pomaga mu się rozebrać, następnie odprowadza je do grupy. Rodzic pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie i następnie opuszcza przedszkole.
  8. Nauczyciel rejestruje czas wejścia dziecka do grupy, dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.
  9. Rodzic przekazując dziecko pracownikowi przedszkola każdorazowo potwierdza ustnie brak objawów chorobowych u swojego dziecka, dziecku wykonuje się każdorazowo pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.
  10. W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
  11. Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do przedszkola.
  12. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka. 
  13. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy, pracownikowi dyżurującemu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 
  14. Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, zaprowadza je do szatni, pomaga dziecku w ubraniu się, przyprowadza i przekazuje osobie odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie.
  15. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola wynoszący minimum 2 metry.
  16. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy bramce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.
 • 7.
 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach. 
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  
 3. Pracownicy kuchni w szczególności: 
 • dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 
 • myją ręce każdorazowo:
 1. przed rozpoczęciem pracy, 
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
 6. po skorzystaniu z toalety, 
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
 8. po jedzeniu i piciu; 
 • myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
 • odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne; 
 • wyrzucają rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;
 • jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 
 • przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami; 
 • po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola; 
 • wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.  
  1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.
  2. Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  
  3. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela.
 • 8.
 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren przedszkola. 
 2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają odgrodzone i oznaczone taśmą.
 3. Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie.
 4. Na teren ogrodu poszczególne grupy wychodzą wyjściem głównym.
 5. Każda grupa ma swój wydzielony i oznakowany teren do zabawy.
 6. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez woźną oddziałową.. 
 7. Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 • 1
 1. „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 6 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
 2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Słoneczny Domek Małego Odkrywcy w Rotmance niezależnie od formy zatrudnienia.
 3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
 4. Procedura nie wyłącza obowiązywania funkcjonującej dotychczas w placówce Procedury postępowania w razie wypadku dziecka w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 • 2
 1. Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
 2. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
 • duszność,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,
 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

 1. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 2, pracownik niezwłocznie powiadamia telefonicznie dyrektora przedszkola.
 2. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego
  w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 4. W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 6. Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
  z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 • 3
 1. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 3. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
 4. W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 5. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
 6. Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola,
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 8. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
  z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych
  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 4
 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora przedszkola, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 2. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
 3. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

                                                                                                           Dyrektor Przedszkola