DEKLARACJA  rodziców

 

…………………………………………………………………… / ………………………………
     Imię i nazwisko dziecka                                                                         Grupa

Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od dnia ……………………. r.?  

Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe

TAK NIE

 

Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko i każdego opiekuna minimum 4 m2, przy ustalaniu kolejności przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa TAK NIE
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*    
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:    
a)  w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    
b)  w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    
c)  handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria TAK NIE
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)
   
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo    

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców    

 

  1. ……………………………………….

 

  1. ……………………………………….

             Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych